Προφίλ

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από το γραφείο μας, οι οποίες μπορούν και να εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη μας:

 • Ενάρξεις εταιρικών ή ατομικών επιχειρήσεων.

 • Μεταβολές, μετατροπές, διακοπές εργασιών επιχειρήσεων.

 • Τήρηση των λογιστικών βιβλίων κάθε είδους εμπορικής, βιοτεχνικής ή παροχής υπηρεσιών, επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην έδρα σας ή στο γραφείο μας. Τα απαιτούμενα παραστατικά λαμβάνονται από εμάς στην επιχείρησή σας και σας επιστρέφονται επίσης από εμάς.

 • Παρακολούθηση και σύνταξη της μισθοδοσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, για κάθε είδους επιχείρηση.

 • Σύνταξη και υποβολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών, ιδιωτών με οικοδομές κ.λπ.).

 • Διεκπεραίωση όλων των εργασιών που σχετίζονται με Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, Ι.Κ.Α. και λοιπών ταμείων ασφάλισης μισθωτών.

 • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε ρύθμιση οφειλών Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ..

 • Προετοιμασία και υποβολή δικαιολογητικών για έλεγχο από το Ι.Κ.Α. και τα επικουρικά ταμεία.

 • Διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας που σχετίζεται με Δ.Ο.Υ., όπως περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, έλεγχοι επιχειρήσεων, θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, Φ.Π.Α., φόρου μισθωτών υπηρεσιών, Ε.Τ.ΑΚ., θεμάτων που σχετίζονται με το μητρώο, το κεφάλαιο, το εισόδημα κ.ά.

 • Ανάληψη κάθε είδους εργασίας που σχετίζεται με ασφαλιστικά ταμεία επαγγελματιών, όπως Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. κ.ά.

 • Διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας που αφορά σε Επιμελητήρια, όπως Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό και Βιομηχανικό κ.ά.

 • Ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με το Πρωτοδικείο, όπως δημοσίευση καταστατικών, χορήγηση αντιγράφων , πιστοποιητικών κ.λπ.

 • Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων και συνοδευτικών στοιχείων, είτε αφορούν σε ιδιώτες, είτε σε επιτηδευματίες και εταιρικές επιχειρήσεις.

 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων ακίνητης περιουσίας και κτηματολογίου.

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, σχετικά με τις πιο συμφέρουσες από φορολογικής άποψης, αποφάσεις που μπορούν να λάβουν, πάντοτε στα πλαίσια και τις δυνατότητες που τους παρέχει ο νόμος.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε επιχειρηματίες και εταιρίες, όσον αφορά στην ίδρυση της πιο συμφέρουσας, φορολογικά, επιχείρησης λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών παραγόντων που επηρεάζουν τέτοιου είδους αποφάσεις.

 • ’μεση και συνεχής ενημέρωση των επιχειρηματιών σε φορολογικά και εργατικά θέματα που αφορούν τις ασκούμενες δραστηριότητές τους και υποστήριξη αυτών για τη λήψη των πιο συμφέρουσων για την επιχείρηση τους, αποφάσεων.

 • Παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της και έγκαιρη πληροφόρηση για το ύψος των φόρων, των εργατικών εισφορών αλλά και των λοιπών υποχρεώσεων προς το κράτος, ώστε να μπορεί η επιχείρηση έγκαιρα να προγραμματίζει τη ρευστότητά της.

 • Ενημέρωση των υποψήφιων ή υφιστάμενων επιχειρηματιών για ευκαιρίες μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων, χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ., τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., την Ε.Ε. και άλλους φορείς, για την απασχόληση προσωπικού στις επιχειρήσεις τους ή την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

 • Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης για την επιχείρησή σας, που αφορά σε εμπορική διαχείριση, μισθοδοσία κ.λπ.

 • ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΕΤΑΚ, Επιδοτούμενα Προγράμματα